Календар

Prepodavame.bg

Карта

 

Полезни връзки

 

 

ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

BG05M2ОP001-2.011-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

 

 

2020/2021учебна година

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено основно и средно образование, включващо формални, неформални и самостоятелни начини на учене за повторно включване в образователната система и системата на обучение.

 

Групи за допълнително обучение

 

„Родно слово“-ръководител Гергана Генчева

„Математиката лесна“-ръководител Мария Ватева

„Сладкодумник“-ръководител Таня Трандева

„Вече съм грамотен“-ръководител Таня Трандева